назад

Політика конфіденційності

1. Вступ
1.1. Конфіденційність користувачів нашого сайту palyanytsya.homes (далі –«Користувачі», «Сайт») має велике значення для нас, і ми докладаємо всіх зусильдля забезпечення її захисту. Дана політика пояснює, як ми використовуємо вашуперсональну інформацію.
1.2. Політика конфіденційності розробленаТОВ «ОЛЛ РАЙТ» як забудовником та власником бренду palyanytsya.homes (далі –«Девелопер») відповідно до Конституції України, Закону України «Про захистперсональних даних», Закону України «Про інформацію», інших законодавчих актівта умов, викладених далі.
1.3. Політика конфіденційності міститьзагальні засади збору та обробки персональних даних Користувачів Сайту.
1.4. Користувачі Сайту мають ознайомитисьз викладеними далі умовами Політики конфіденційності (далі - «Політика»). Увипадку не згоди з викладеною Політикою конфіденційності Девелопера Користувачі лишають за собоюправо припинити користування Сайтом.
1.5. Девелопер визначає пріоритетнимобов’язком здійснювати обробку персональних даних Користувачів виключно напідставах та у порядку, визначених законодавством України.
1.6. Девелопер гарантує, що склад та змістперсональних даних Користувачів є відповідним, адекватним та ненадмірнимстосовно визначеної мети їх обробки.
1.7. Завданням Політики єзабезпечення належного рівня доступності, прозорості та процесу обробкиперсональних даних відвідувачів Сайту.
1.8. У цій Політиці термінивживаються у значеннях, викладених у законах України «Про захист персональнихданих», «Про інформацію».

2. Сфера застосування та термін діїПолітики
2.1. Політика є обов’язковою дозастосування Девелопером під час збору, обробки персональних даних через Сайт.
2.2. Термін дії Політики необмежується у часі. Девелопер має право вносити зміни до Політики шляхомрозміщення її оновленої версії на Сайті.
3. Мета обробки персональних даних
3.1. Метою обробкиперсональних даних Користувача є обмін інформацією між Девелопером та Користувачемз метою подальшої організації та реалізації співпраці.
3.2. Девелопер має правонаправляти Користувачеві інформаційні повідомлення (смс-повідомлення;електронні листи; листи, направлені поштовим засобом зв’язку тощо) про новіпродукти та/або послуги, спеціальні пропозиції та різні події. 3.3. Користувач у будь-якийчас має право відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Девелоперулист на адресу електронної пошти site@palyanytsya.homes з поміткою «Відмова відповідомлень» або шляхом проставлення відмітки про відмову від отриманняповідомлень у розділі на Сайті.
3.4. Знеособлені даніКористувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики,збираються виключно для отримання інформації про дії Користувачів на Сайті зметою поліпшення його роботи та змісту.

4. Принципи обробки персональних даних
4.1. Політика оприлюднюється на Сайті.Підставами для обробки Девелопером персональних даних є: згода (дозвіл) Користувача як суб’єкта     персональних даних на їх обробку;·        правочин, стороною якого є Користувач як суб’єкт персональних даних, абоякий укладено на його користь;·        виконання обов’язків Девелопера, які передбачені правочином або йогостатутною діяльністю;·        захист законних інтересів Девелопера, окрім випадків, коли потреби захистуосновоположних прав і свобод суб’єкта персональних даних у зв’язку з обробкоюйого даних переважають такі інтереси.Терміни обробки та зберігання персональнихданих визначаються з урахуванням особливостей процесів діяльності Девелопера.
4.2. Персональні дані є доступнимидля Користувача як суб’єкта цих даних і доступ до них надається в порядку,передбаченому законодавством України про захист персональних даних.
4.3. Девелопер здійснює обробкуперсональних даних Користувачів - суб’єктів персональних даних на підставі дозволу(згоди) на обробку персональних даних, для здійснення своїх повноважень та длявиконання правочину, стороною якого є суб’єкт персональних даних.Згода надається Користувачем в електроннійформі шляхом заповнення та/або відправки Користувачем самостійно через спеціальніформи, розміщені на Сайті. Заповнюючи відповідні форми та/або відправляючи своїперсональні дані Девелоперу, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.
4.4. Користувач має право в будь-якиймомент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направившиДевелоперу повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу site@palyanytsya.homes з позначкою«Відкликання згоди на обробку персональних даних».

5. Особливості обробки та визначенняперсональних даних
5.1. Персональні дані обробляються Девелоперомз використанням засобів автоматизації або без них, з урахуванням особливостейпроцесів діяльності Девелопера та рівня автоматизації таких процесів.
5.2. Користувачі, що використовують Сайт,є суб’єктами персональних даних виключно з моменту надання згоди на обробку їхперсональних даних. Юридичні особи не є суб’єктами персональних даних.
5.3.  Збору, зберіганню тавикористанню Девелопером підлягають наступні типи персональних даних:- інформація про комп'ютер,включаючи IP-адресу Користувача, географічне розташування, тип і версіюбраузера та операційну систему;- інформація провідвідування та використання Користувачем цього Сайту, включаючи реферальніджерела, протяжність візитів, переглянуті сторінки та шляхи навігації по Сайту;- інформація про адресуелектронної пошти Користувача, яку він використав для реєстрації на Сайті;- інформація, яку ввелиКористувачі під час створення профілю на Сайті – наприклад, ім'я, прізвище,по-батькові; зображення у профілі, стать, дата народження, сімейний статус,хобі та інтереси, освіта та місце роботи;- інформація, така, як ім'ята адреса електронної пошти, яку Користувачі вказали під час оформленняпідписок на поштові повідомлення Девелопера та/або розсилки;- інформація, яку ви ввелипід час використання сервісів нашого Сайту;- інформація, якагенерується при використанні нашого Сайту, включаючи інформацію про час,частоту та умови його використання;- інформація стосовнобудь-яких покупок Користувача, використаних сервісів або транзакцій, які вонипровели через Сайт, включаючи ПІБ, адресу, номер телефону, адресу електронноїпоштової скриньки та інформацію про кредитну карту;- інформація, якуКористувач розмістив на Сайті з метою публікації її в Інтернеті, включаючи ПІБкористувача, зображення профілю та зміст його публікації;- інформація, що міститьсяв будь-яких повідомленнях, які Користувачі надсилали Девелоперу електронноюпоштою або через Сайт, включаючи зміст повідомлення та мета дані;- будь-яка інша персональнаінформація, яку Користувач надіслав Девелоперу.
5.4. Інформація, отримана від Користувача,використовується Девелопером для:- обміну інформацією шляхом направленнялистів, інформаційних повідомлень тощо, в т.ч. рекламного характеру;- надання послуг/товару/сервісу (функцій) Девелопера, які замовив Користувач;- з метою інформування Користувача проперсоналізовані унікальні пропозиції, акції Девелопера, заходи, які нимпроводяться; - оцінкита аналізу попиту на ринку продуктів та сервісів, що надаються Девелопером;- ефективного клієнтського обслуговування Девелопером;- інших цілей в обсязі, достатньому дляякісного надання Девелопером послуг та сервісів.
5.5. Девелопер передає інформацію, отриманувід Користувачів (суб’єктів персональних даних) під час надання послуг третімособам з метою належного виконання своїх обов’язків, відповідно до вимогзаконодавства.
5.6. Передача персональних даних іноземнимсуб’єктам відносин з метою обробки за кордон здійснюється з дотриманням умов,визначених у ст. 29 Закону України «Про захист персональних даних» (далі -Закон).Передача персональних даних третім особам підчас надання послуг здійснюється у порядку, визначеному договірнимизобов’язаннями Девелопера.
5.7. Поширення персональних данихпередбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб’єктаперсональних даних. Поширення Девелопером персональних даних без згодиКористувача дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо ценеобхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та правлюдини.

6. Права та обов’язки Користувача:
6.1. Право на отримання інформації пропорядок обробки своїх персональних даних, а також інші права, визначені устатті 8 Закону;
6.2. Право на безоплатне виправлення абовилучення (повністю або частково) відомостей про нього в інформаційних системахДевелопера. Якщо вилучення таких даних є технічно не можливим або непередбачене законодавством, то такі дані захищаються від їх обробки шляхомблокування доступу до них або іншим технічно можливим шляхом;
6.3. Право на безоплатний доступ до даних просебе відповідно до порядку, що визначається Девелопером;
6.4. Право на звернення із запитом щододоступу до своїх персональних даних. Запит оформлюється відповідно до статті 16Закону. 

7. Обробка та захист персональних даних
7.1. Обробка та захист персональнихданих Девелопером ґрунтується на основі ризик-орієнтованого підходу дляпопередження, виявлення та усунення загроз несанкціонованого доступу доперсональних даних та/або незаконної їх обробки.
7.2. Девелопер зобов’язуєтьсязабезпечити захист персональних даних, які ним обробляються, відповідно довимог законодавства України, а також до положень цієї Політики.
7.3. Девелопер співпрацює з органамидержавної влади, посадовими особами, відповідальними за захист персональнихданих в Україні, відповідно до вимог чинного законодавства. Ця Політика є доступноюдля ознайомлення Користувачами та розміщається на Сайті.